Życie codzienne mieszkańców Jeleniej Góry w granicach księstwa jaworskiego. Ilustrowana monografia miasta do końca XVIII w.

250,00 

4 w magazynie

Po wielu latach pracy i prawie w trzecią rocznicę rozpoczęcia prac redakcyjnych – rusza sprzedaż książki regionalisty-pasjonata Eugeniusza Gronostaja, zapowiadanej i już szeroko komentowanej, a na pewno wyczekiwanej, bogato ilustrowanej monografii pt. Życie codzienne mieszkańców Jeleniej Góry w granicach księstwa jaworskiego. Ilustrowana monografia miasta do końca XVIII w.

(z Przedmowy)
Kronik miasta opisujących historię Jeleniej Góry jest kilka. Wszystkie zostały napisane przez różnych autorów, w języku niemieckim w XVII, XVIII i XIX wieku.
Pierwsze uporządkowane informacje o Jeleniej Górze i jej dziejach znajdziemy w kronice księstwa jaworskiego pt. Phoenix Redivivus Ducatuum Svidnicensis & Javorensis (1667), napisanej w 1667 r. przez Ephraima Ignatio Nasone. To w tym dokumencie na stronach 182 191, oprócz informacji o XVII-wiecznej Jeleniej Górze, znajdziemy informację o jej początkach. Zgodnie z tym, co napisał Nasone, Jelenia Góra w 1002 r. miała być osadą targową, zamkniętą murem, a w jej otoczeniu znajdowały się wzgórza, na których znajdowały się ogrody i rosło proso. Dlatego Nasone sugeruje, że pierwsza nazwa Hirsberg wyprowadzona jest z połączenia nazwy Hirs (proso) i Berg (góra).
Najbardziej znanym jeleniogórskim dziejopisarzem, żyjącym na początku XVIII w. był David Zeller (1676–1738), który opisał dzieje Jeleniej Góry w 12 tomach, a jego opisy cytowane są przez wielu późniejszych pruskich dziejopisarzy takich jak: Johan Daniel Hensel (pierwsze wydanie książki w 1797 roku), Johan Karl Herbst (pierwsze wydanie książki w 1849 roku) i Moritz Vogt (książka wydana po raz pierwszy w 1876 roku).

(…) książki Johana Daniela Hensela, Johana Karla Herbsta i Moritza Vogta, w celu upowszechnienia ich treści oraz szerszego przedstawienia historii mieszkańcom współczesnej Jeleniej Góry, zostały przetłumaczone na język polski i wydane [dzięki staraniom Muzeum Karkonoskiego i władz miasta]: w 2005 roku – J.D. Hensel „Topografhische Beschreibung der Stadt Hirschberg in Schlesien, seit ihren Ursprunge bis das Jahr 1797, Hirschberg b.r.a; w 2006 roku – J.K. Herbsta „Chronik der Stadt Hirschberg in Schleisien” bis Zum Jahre 1847, Hirschberg 1849; w 2007 roku. M. Vogta „Ilustrierte Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien” Hirschberg 1876; w 2008 roku – D. Zellera „Hirschberger Markwurdigkeiten”, Hirschberg 1720.
Przetłumaczone książki są nieocenionym i ważnym materiałem źródłowym, opisującym dawne dzieje miasta. Znajdujemy w nich opisy początków miasta i zdarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ok. 700 lat. Wiele z tych opisów to legendy (spekulacje), ponieważ nie pokazują źródeł. Mimo to zawarta w nich wiedza o historii miasta jest godna uwagi, ponieważ dostarcza nam informacji o prawdopodobnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w Jeleniej Górze. Natomiast jednego brakuje w tych książkach, a mianowicie ilustracji, pokazujących strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta i zmiany, jakie w niej zachodziły na przestrzeni dziejów. Ten brak uzupełniony jest w napisanej monografii, w której swoje miejsce znalazło ponad 200 ilustracji, opracowanych dla potrzeb dokumentu w postaci planów i modeli miasta.
(…)
Analiza topograficzna miejsca, gdzie zbudowano miasto, pokazuje, że jest to miejsce wyjątkowe, a jego wyjątkowość polega na tym, że spełnia praktycznie wszystkie warunki, aby założyć w tym miejscu osadę i zbudować miasto. Najważniejszymi walorami sprzyjającymi założeniu w tym miejscu jednostki osadniczej są: możliwość zbudowania systemu obronnego opartego o wysoką terasę, obecność rzek, lasów, bliskość pól uprawnych, łatwy dostęp do wody (studnie) i możliwość kontroli szlaków i brodów.
(…)
Więcej szczegółów z historii miasta, znajdziecie Państwo w napisanej monografii, w której opisane zdarzenia nie odbiegają od tych, opisanych w kronikach Johana Daniela Hensela, Johana Karla Herbsta i Moritza Vogta. Natomiast w napisanej monografii w odróżnieniu od wcześniej napisanych kronik, wyjaśnione są przyczyny i okoliczności zaistniałych zdarzeń. Uzupełnieniem do tego są załączone do monografii ilustracje, które pokazują miasto takim, jakim mogło być w przeszłości.
Są to ilustracje wykonane przy pomocy programów graficznych do edycji 2D i 3D, których zastosowanie pozwoliło odtworzyć prawdopodobną strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta w różnych okresach jego rozwoju, która jak okazuje się, podlegała zmianom, na co miały wpływ różnego rodzaju czynniki. Głównymi czynnikami były; zmiany w gospodarce, przyrost ludności, pojawienie się broni palnej, pożary miasta oraz wojna trzydziestoletnia.
Modele budowane były w oparciu o konkretne dane, pozyskiwane z archiwalnych materiałów kartograficznych i ikonograficznych, bibliotek cyfrowych, opisów miasta, jakie znajdują się w jeleniogórskich kronikach. Do analizy, wykorzystywane były również materiały archiwalne, które nie trafiły do obiegu, z uwagi na skalę zniszczeń. Przykładem jest dokument administracyjny miasta Jeleniej Góry o nazwie mapa pól, łąk i lasów Jeleniej Góry z 1760 r. Jest to dokument całkowicie zniszczony, w strzępach i można było z niego skorzystać dopiero po cyfrowej naprawie.
Czynnikiem wspomagającym prace nad modelami, była analiza topograficzna miejsca, gdzie zbudowano miasto, analiza przebiegu szlaków komunikacyjnych, układu wód, klimatu, itp.
Okazało się, że w przypadku Jeleniej Góry najbardziej przydatnym źródłem informacji jest szczegółowa mapa administracyjna Jeleniej Góry z 1787/88 r., którą po cyfrowej naprawie należało poddać georeferencji. Jest to dokument, na którym pokazane są granice działek, budynki, numery hipoteczne właścicieli działek, nazwiska właścicieli i ich zawody.
Zbudowano dwa modele miasta, a każdy z nich przedstawiał inną rzeczywistość historyczną. Jeden model przedstawiał Jelenią Górę drewnianą (do 1634 r.), a drugi Jelenią Górę murowaną (początek XVIII w.). W zbudowanych modelach miasta swoje miejsce znalazły budynki (800–1000 szt.), układ komunikacyjny (ulice, miasta i drogi), rzeki Bóbr i Kamienna, rzeźba terenu i pokrycie terenu. W zbudowanym modelu wszystkie składowe obiektów, takie jak położenie, odległości i orientacja mają swoje odniesienie do współczesnych zbiorów danych geoprzestrzennych pozyskanych z ogólnodostępnych dokumentów takich jak ortofotomapa dla obszaru Jeleniej Góry oraz wynik skaningu laserowego LIDAR, co oznacza, że uzyskane efekty w postaci zbudowanych planów (2D) oraz struktury przestrzennej modelu (3D) można sprawdzać poprzez porównanie z danymi geoprzestrzennymi.

Waga 2 kg
Wymiary 29,7 × 21 × 3 cm
Oprawa

twarda, szyta